نوشته‌ها

ترجمه و ادراک

کتاب "ترجمه و ادراک" چاپ انتشارات دانشگاهی فرانسوی زبان ها ،  به مطالعه ی رابطه علوم شناختی و ترجمه  می پردازد.
کتاب “ترجمه و ادراک” چاپ انتشارات دانشگاهی فرانسوی زبان ها ، به مطالعه ی رابطه علوم شناختی و ترجمه می پردازد.