نظام آموزشی فرانسه

ساختار آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی پایداری و پویایی بنا شده است. در محور پایداری، سیاست های آموزشی و قوانین مصوب در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب آموزشی  و در محور پایداری، نوسامانی و بازسازی ساختارها و زیرساختها، اهداف و عملکرد وضعیت موجود نظام آموزشی مورد توجه قرار می گیرد. محور پایداری بر مفهوم تداوم در حفظ سه گانه ارزش های جمهوری (برابری، برادری و آزادی) تاکید دارد. 

 دانلود جزوه کامل در مورد نظام آموزشی فرانسه

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.