اخبار

تشریح آزمون TCF 

آزمون زبان فرانسه TCF ادامه

نظام آموزشی فرانسه

ساختار آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی پایداری و پویایی بنا شده است. در محور پایداری، سیاست های آموزشی و قوانین مصوب در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب آموزشی  و در محور پایداری، نوسامانی و بازسازی ساختارها و زیرساختها، اهداف و عملکرد وضعیت موجود نظام آموزشی مورد توجه قرار می گیرد. محور پایداری بر ادامه

ترجمه اسناد، تحویل در ایران و فرانسه

 بسیاری از شهروندان ایرانی پس از ورود به فرانسه، جهت انجام اموری اداری، گاهی مجبور به ترجمه دوبارۀ مدارک و پرداخت هزینه اضافه می‌‌شوند، بنابرین بهتر است از همان ابتدا مدارک خود را توسط مترجم مورد تأیید دادگستری فرانسه انجام دهید. نه تنها، نیاز به ترجمه دوباره ندارید، بلکه، در صورت نیاز به نسخه ادامه