اخبار

تشریح آزمون TCF 

آزمون زبان فرانسه TCF ادامه

نظام آموزشی فرانسه

ساختار آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی پایداری و پویایی بنا شده است. در محور پایداری، سیاست های آموزشی و قوانین مصوب در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب آموزشی  و در محور پایداری، نوسامانی و بازسازی ساختارها و زیرساختها، اهداف و عملکرد وضعیت موجود نظام آموزشی مورد توجه قرار می گیرد. محور پایداری بر ادامه

ترجمه اسناد، تحویل در ایران و فرانسه

نرجمه اسناد به زبان فرانسه ادامه