مقالات

تشریح آزمون TCF

آزمون TCF از استاندارد آزمون های زبانهای اروپایی پیروی میکند و به همین دلیل نمره نهایی شما در یکی از…
مقالات

نظام آموزشی فرانسه

ساختار آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی پایداری و پویایی بنا شده است. در محور پایداری، سیاست های آموزشی…